Algemene voorwaarden

U bevindt zich op www.peoplefinders.nl de website van Peoplefinders BV en haar gelieerde maatschappijen, hierna te noemen ‘Peoplefinders’.

ALGEMENE VOORWAARDEN | PEOPLEFINDERS

1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Peoplefinders – Peoplefinders B.V. gevestigd te Voorburg kantoorhoudende aan de Stationsplein 4 te Voorburg, KvK nummer 72219068;

Opdrachtgever – Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten van Peoplefinders afneemt, dan wel met wie Peoplefinders in gesprek is over het sluiten van een overeenkomst om diensten van Peoplefinders af te nemen;

Recruitment diensten – Diensten op het gebied van recruitment, employer branding, online marketing en/of werving en selectie in brede zin bij Opdrachtgever;

Kandidaat – Een potentiële werknemer voor Opdrachtgever; 

Recruiter – Een specialist in dienst van Peoplefinders of als zelfstandige werkzaam voor Peoplefinders die diensten verleent op het gebied van recruitment, employer branding, online marketing of werving & selectie in het kader van een opdracht van Opdrachtgever;


2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Peoplefinders en op door Peoplefindersmet Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op de uitvoering van opdrachten door Peoplefinders, en op de verbintenissen tussen partijen voor zover daarvan door Peoplefinders niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken bij de totstandkoming van een opdracht / overeenkomst.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Peoplefinders en Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Peoplefinders derden ingeschakeld dienen te worden.

3. Offertes
Peoplefinders is slechts aan een offerte gebonden, indien en voor zover deze door Opdrachtgever binnen een maand na dagtekening ervan schriftelijk wordt aanvaard, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Peoplefinders is gerechtigd offertes die niet binnen een maand zijn aanvaard, aan te passen of te wijzigen. Alle bedragen in de genoemde offertes
zijn te vermeerderen met BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

4. Overeenkomst van opdracht
Overeenkomsten met Peoplefinders komen tot stand door acceptatie door Opdrachtgever van de offerte van Peoplefinders, dan wel door een begin van uitvoering door Peoplefinders van een door Opdrachtgever verstrekte mondelinge of schriftelijke opdracht. Een verzoek tot dienstverlening wordt geacht aan Peoplefinders te zijn gegeven en niet aan enige individuele partner, werknemer of zelfstandige die de werkzaamheden voor Peoplefinders uitvoert. De artikelen 7:404 en 7: 407 Burgerlijk wetboek zijn niet van toepassing.

5. Uitvoering dienstverlening
Peoplefinders zal de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verbintenissen voor Peoplefinders dienen te worden geduid als inspanningsverplichtingen. Het feit dat een vergoeding slechts is verschuldigd in geval van het behalen van een overeengekomen resultaat doet hieraan niet af.

Peoplefinders kan de in de overeenkomst met Opdrachtgever omschreven diensten door eigen personeel of door zelfstandigen of derden laten verrichten. Peoplefinders is gerechtigd de in het kader van de uitvoering van een opdracht ingezette recruiters te vervangen. De werkzaamheden worden ter bepaling van Peoplefinders op locatie van de Opdrachtgever dan wel ‘remote’ vanuit de locatie van Peoplefinders verricht. De dienstverlening wordt naar kandidaten en externen onder de naam van Opdrachtgever verricht.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of voorzieningen, waarvan Peoplefinders aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Peoplefinders worden verstrekt.

6. Vertrouwelijkheid en AVG
Peoplefinders en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de opdracht(en) van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als die door de andere partij als zodanig is aangemerkt of als de vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van de informatie. Vertrouwelijk is in ieder geval informatie betreffende (persoonsgegevens van) kandidaten en informatie over het commercieel bedrijfsbeleid en overige bedrijfsinformatie van partijen, waaronder informatie over de organisatie, beloningssystemen, personeelsbestand etc. die niet anderszins van algemene bekendheid is of gepubliceerd.

Opdrachtgever zal ten aanzien van de persoonsgegevens van kandidaten als Verantwoordelijke in de zin van de AVG gelden en Peoplefinders B.V. als Verwerker. Een Verwerkersovereenkomst tussen partijen zal onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht. Deze verwerkersovereenkomst wordt door Opdrachtgever verstrekt.

Peoplefinders zal voor de uitvoering van de uitvoering van de opdracht en opslag van persoonsgegevens van kandidaten gebruikmaken van de systemen van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beveiliging van deze systemen. Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Peoplefinders aan derden geen mededelingen doen over de werkwijze van Peoplefinders, dan wel offertes, overeenkomsten of rapportages van Peoplefinders aan derden ter inzage geven of ter beschikking stellen.

Peoplefinders is bevoegd aan Opdrachtgever als relatie te refereren en de naam van Opdrachtgever op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website van Peoplefinders dan wel via andere uitingen wordt gepubliceerd, tenzij Opdrachtgever schriftelijk aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

7. Relatie netwerk van Opdrachtgever
Peoplefinders zal voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht gebruik maken van het relatie netwerk van Opdrachtgever en dit netwerk voor Opdrachtgever uitbouwen en aanvullen in het kader van de uitvoering van de Opdracht. Peoplefinders zal gegevens van geworven kandidaten toevoegen aan het netwerk van Opdrachtgever na toestemming van de betrokken kandidaat tot opname van deze gegevens in de systemen van Opdrachtgever. Deze gegevens worden opgeslagen conform de Verwerkersovereenkomst zoals benoemd in artikel 6 in de Algemene Voorwaarden.

8. Intellectuele eigendom
Het auteursrecht op alle door Peoplefinders vervaardigde schriftelijke stukken, waaronder in ieder geval offertes, presentaties, teksten, adviezen en ontwerpen komt toe aan Peoplefinders. Door Peoplefinders voor Opdrachtgever vervaardigde werken zijn bestemd voor eigen gebruik door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peoplefinders door Opdrachtgever worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Voor zover dit niet onder de geheimhoudingsplicht valt, mag Peoplefinders de bij de uitvoering van de overeenkomst verworven kennis voor andere doeleinden gebruiken.

9. Vergoeding
Peoplefinders brengt aan Opdrachtgever voor de uitvoering van de dienstverlening een vergoeding in rekening op basis van de getekende afspraken in de offerte.

10. Facturering en Betaling
Opdrachtgever zal facturen van Peoplefinders binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Verrekening door Opdrachtgever is niet toegestaan. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het nog openstaande bedrag tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend.

Eventuele incasso kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke zijn voor
rekening van Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

11. Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht bij werkstaking, weersomstandigheden, ziekte, oorlog of natuurrampen, overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van zaken of diensten of overheidsmaatregelen. Pas als de overmachtsituatie langer dan 8 weken heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. De uren tot die tijd worden gefactureerd.

12. Opeisbaarheid vorderingen / beëindiging van de overeenkomst
De vorderingen van Peoplefinders op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar, indien:

1. a) aan Peoplefinders omstandigheden bekend zijn geworden die gegronde redenen geven om te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen. Daarvan is in ieder geval (maar niet uitsluitend) sprake indien jegens Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of surseance van betaling is verleend of de bedrijfsactiviteiten of onderneming worden geliquideerd;

2. b) Peoplefinders Opdrachtgever heeft gevraagd om zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid onvoldoende is, dan wel uitblijft;

c) indien Opdrachtgever niet behoorlijk, niet volledig of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende financiële verplichting voldoet.

In voornoemde gevallen kan Peoplefinders de uitvoering van de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Peoplefinders om ter zake een schadevergoeding te vorderen. 

13. Aansprakelijkheid
Als zich onverhoopt een situatie voordoet, waarbij de Opdrachtgever niet tevreden is over de geleverde prestatie van Peoplefinders of van derden die door Peoplefinders worden ingezet, zal Opdrachtgever deze ontevredenheid zo spoedig mogelijk bespreekbaar maken en Peoplefinders de gelegenheid geven om de prestatie te herstellen en alsnog aan de verwachtingen te voldoen. Indien zich bij de uitvoering van een overeenkomst een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Peoplefinders leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Peoplefinders gesloten aansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook de verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij langdurige overeenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden.

Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de schade doch uiterlijk binnen 3 maanden daarna bij Peoplefinders te worden ingediend. Iedere vordering vervalt 1 jaar na bekend worden van de aanspraak.

Peoplefinders is nimmer aansprakelijk voor indirecte, immateriële, bedrijfs- of gevolgschade. Ook is Peoplefinders niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a) onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht essentiële informatie;
b) verlies van gegevens. De Opdrachtgever zal zorg dragen voor back-up van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens die door de Opdrachtgever aan Peoplefinders ter beschikking worden gesteld;
c) een tekortkoming van de Opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, zoals het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

Opdrachtgever is krachtens artikel 7:658 BW en de artikelen 6:107 t/m 6:108 BW aansprakelijk voor de schade die recruiters in de uitoefening van de werkzaamheden voor Opdrachtgever op locatie van Opdrachtgever lijden, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid van de recruiter. Opdrachtgever vrijwaart Peoplefinders te allen tijde tegen aanspraken van recruiters ter zake en voor de daaraan verbonden kosten voor Peoplefinders. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen de aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Op verzoek van Peoplefinders verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.  

14. In dienst nemen recruiters
Opdrachtgever mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peoplefinders:

• een rechtstreekse relatie met een recruiter van Peoplefinders aangaan of

• een relatie tot stand brengen tussen de recruiter van Peoplefinders en een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming of

• een relatie tot stand brengen tussen een recruiter van Peoplefinders en een derde of

• een relatie tot stand brengen tussen Opdrachtgever of een met haar gelieerde onderneming en een uitzend- of ander detacherings- of payroll bureau en een recruiter van Peoplefinders.

Indien Peoplefinders bereid is aan een verzoek van Opdrachtgever tot indienstneming van een van haar medewerkers of tot het aangaan van een relatie als hiervoor genoemd met een medewerker van Peoplefinders te voldoen, is Peoplefinders gerechtigd aan het geven van toestemming navolgende voorwaarde te verbinden: Betaling door Opdrachtgever aan Peoplefinders van een afkoopsom of een bemiddelingsvergoeding, bestaande uit een percentage van 25% van het door Opdrachtgever of betrokken derde met de betreffende recruiterovereengekomen bruto jaarsalaris (12 maal het bruto maandsalaris dan wel bij zelfstandigheid 12 maal de vergoeding per maand op fulltime basis ex BTW, ongeacht het aantal uren per maand of periode dat betrokkene te werk wordt gesteld bij Opdrachtgever).

Zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever kan Peoplefinders geen werknemers van Opdrachtgever bemiddelentot 12 maanden na het beëindigen van de overeenkomst.

15. Toepasselijk recht en geschillen
Op de rechtsverhouding tussen Peoplefinders en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil tussen partijen zullen partijen alvorens de burgerlijke rechter in te schakelen het geschil trachten op te lossen middels mediationdoor een MfNregistermediator. Indien binnen een periode van 2 maanden na een verzoek tot mediation door een van partijen het geschil niet in mediation is opgelost, is elke partij bevoegd het geschil voor te leggen aan de, bij uitsluiting bevoegde, rechter te Den Haag.

crossmenu